Manteniment

REVISIONS I REPARACIONS

Zones exteriors (accessos, paviments, perimetrals, instal·lacions, enjardinament).

 • Edifici
 • Estructura (reforços estructurals, sanejament, pintura)

 • Soleres i Sostres (anivellacions, reparació de juntes, reparació de fissures i esquerdes, tractaments superficials).

 • Cobertes (reparacions, doblegats, substitució, bancades per a instal·lacions i retolació corporativa, passos de conductes).

 • Façanes (reparacions, doblats, substitució).

 • Instal·lacions

  • Elèctriques (Mitja Tensió i Baixa Tensió).

  • Contraincendis (Aljub, Grup de Bombament, Ruixadors, Boques d’Incendis, Hidrants, Sistemes de Detecció).

  • Climatització.

  • Sistema de Control Centralitzat – Domòtica.

FORMATS DE MANTENIMENT

Manteniment Full Equipe

Assumim la plena responsabilitat de gestionar el manteniment del patrimoni físic dels nostres clients mitjançant les següents accions:

 • Realització Anual d’inventaris sobre el patrimoni físic. Auditories Tècniques anuals de tot el patrimoni físic.
 • Auditories Tècnic-Legals
 • Manteniment Preventiu: Revisions periòdiques i realització d’informes detallats.
 • Manteniment Correctiu: Resolució i reparació de problemes en el dia a dia.
 • Manteniment modificatiu: Reposició d’instal·lacions per finalització de la vida útil o bé per a la millora de l’eficiència energètica de l’edifici (analitzadors de xarxa, il·luminació led, recuperació entàlpica, etc …)
 • Informes Tècnic-Econòmics Anuals amb les recomanacions que s’aporten al client de cara a la seva planificació pressupostària per al següent exercici.

Manteniment de Gestió

 • Assumim la gestió del manteniment sense aportar els serveis de manteniment del dia a dia:
 • Realització Anual d’inventaris sobre el patrimoni físic.
 • Auditories Tècniques anuals de tot el patrimoni físic.
 • Auditories Tècnic-Legals
 • Manteniment Preventiu: Revisions periòdiques i realització d’informes detallats.
 • Manteniment modificatiu: Reposició d’instal·lacions per finalització de la vida útil o bé per a la millora de l’eficiència energètica de l’edifici.
 • Informes Tècnic-Econòmics Anuals amb les recomanacions que s’aporten al client de cara a la seva planificació pressupostària per al següent exercici.

Manteniment Personalitzat

Gestió personalitzada del Manteniment per a qualsevol client d’acord a les seves necessitats específiques

GMAO

Implantació de programa informàtic per a la gestió del manteniment i així millorar la rapidesa d’actuació en cas de qualsevol incidència.

PROJECT MANAGEMENT

Gestió de projectes, des del seu inici fins al lliurament de claus com a representants tècnics dels clients.

CONSTRUCCIÓ

Construcció d'edificis, renovacions i ampliacions parcials o integrals amb el suport de les empreses del grup.

MANTENIMENT

Serveis integrals de manteniment i gestió d'edificis i instal·lacions elèctriques, incendis i climatització per garantir el confort i la seguretat.